VERGİ UYUŞMAZLIKLARI-3

Vergi mükellefleri ile vergi idareleri (vergi dairesi müdürlükleri, vergi dairesi başkanlıkları, mal müdürlükleri, Gelir İdaresi Başkanlığı) arasında zaman zaman çeşitli ihtilaflar ortaya çıkmaktadır.

Bu ihtilaflara örnek vermek gerekirse;

– Mükellefler adına vergi/ceza ihbarnamesi düzenlenmesi,

– Ödeme emri düzenlenmesi,

– Malvarlığına haciz tatbik edilmesi,

– Mükelleflerin özel esaslara alınması,

– Vergi mükellefiyeti bulunmayanlara mükellefiyet tesis edilmesi gösterilebilir.

Bu tür bir işlemle karşılaşıldığında, ihtilafın çözümü açısından idari yollara başvurma (uzlaşma, cezalarda indirim, pişmanlık gibi) ya da yargı yollarına başvurma (dava açma) seçeneklerinden hangisinin tercih edileceğine karar vermek karşılaşılacak vergi yükü açısından çok önemlidir.

Vergi ihtilaflarının çözümünde en az vergi tekniği kadar vergi hukuku bilgisi ve tecrübesi de gereklidir. Vergi ihtilaflarının alanında uzman kişiler tarafından takip edilmesi olumlu netice alınması açısından son derece elzemdir.

Bu nedenle vergi ihtilaflarıyla karşılaşıldığında destek alınacak kişilerin seçilmesi çok önem arz etmektedir. Bu anlamda hukuk büromuz uzman kadrosu ile uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi ve ihtilafın çözümüne ilişkin vergi mevzuatında öngörülen idari çözüm yolları ile gerektiğinde yargı yoluna başvurma aşamalarında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Hukuk büromuzun vergi ihtilaflarıylailgili olarak verdiğidanışmanlık hizmetleri ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:

 • Vergi incelemeleri sırasında danışmanlık verilmesi, bu manada düzenlenecek inceleme tutanaklarının mükellef aleyhine hüküm ifade etmeyecek şekilde düzenlenmesi hususunda danışmanlık verilmesi,
 • Vergi davalarının vergi mahkemeleri başta olmak üzere bölge idare mahkemesi ve Danıştay nezdinde takibi,
 • Vergi dava dilekçelerinin, savunmaya cevap dilekçelerinin, istinaf ve temyiz dilekçelerinin, istinafa ve temyize cevap dilekçelerinin hazırlanması,
 • Uzlaşma veya dava açma konusunda tercihin doğru şekilde belirlenmesi için danışmanlık verilmesi,
 • Vergi idarelerine yapılacak özelge, pişmanlık, düzeltme ve şikâyet gibi idari başvuruların hazırlanması, sonuçlarının analizi ve yorumlanması,
 • Vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme ve vergi tekniği raporlarının hukuki açıdan değerlendirilmesi,

 

Takip ettiğimiz vergi dava çeşitleri:

 • Her türlü vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları,
 • Ödeme emrinin iptali davaları,
 • Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları,
 • Özel esaslara (Kod’a) alma ve özel esaslardan genel esaslara geçirilme talebinin reddine ilişkin işlemlere dair iptal davaları,
 • Sermaye ve şahıs şirketlerinin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları,
 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasıyla yapılan katma değer vergisi başta olmak üzere kurumlar/gelir vergisi ile geçici vergiye ilişkin iptal davaları,
 • Defter ve/veya belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları,
 • Araç veya taşınmaz alım satım faaliyeti nedeniyle vergi idarelerince tesis edilen mükellefiyetlerin ve yapılan tarhiyatlar ile kesilen cezaların iptali davaları,
 • İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali davaları,
 • Düzeltme-şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları.
 • Sahte fatura kullanma veya düzenleme nedeniyle düzenlenen vergi suçu raporlarına istinaden yapılan suç duyuruları üzerine açılan ceza davalarına ilişkin savunma hizmeti sunulması

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button